Huruf hiragana adalah alphabet tradisional jepang, seperti inggris yang mempunyai 26 alphabet roman, Hiragana merupakan daftar suku kata, yang berarti setiap hurufnya mewakili satu suku kata atau bunyi. Yang identik dengan huruf roman adalah huruf vokalnya (A, I, U, E, O) dan huruf N. Keenamnya dapat ditulis dan ucapkan sesuai hurufnya masing-masing. Sedangkan huruf hiragana lainnya mewakili bunyi dari dua huruf atau lebih. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.

(a) (i) (u) (e) (o)

(ka)  (ki)  (ku)  (ke)   (ko)

きゃ (kya)  きゅ (kyu)  きょ (kyo) 

(sa)  (shi)   (su)  (se)  (so)  

しゃ (sha)  しゅ (shu)  しょ (sho) 

(ta)  (chi)  (tsu)   (te)  (to)

ちゃ (cha)  ちゅ (chu)  ちょ (cho) 

(na)  (ni)  (nu)  (ne)  (no)

にゃ (nya)  にゅ (nyu)  にょ (nyo) 

(ha)  (hi)  (fu)  (he)  ho

ひゃ (hya)  ひゅ (hyu)  ひょ (hyo) 

(ma)  (mi)   (mu)  (me)   (mo)

みゃ (mya)   みゅ (myu)  みょ (myo) 

(ya)    (yu)   よ (yo) 

(ra)  (ri)    (ru)  (re)   (ro)

りゃ (rya)   りゅ (ryu)  りょ (ryo) 

(wa)            (wo) 

(n)  

(ga)   (gi)   (gu)    (ge)   (go)

ぎゃ (gya)   ぎゅ (gyu)  ぎょ (gyo) 

(za)    (ji)    (zu)    (ze)    (zo)

じゃ (ja)    じゅ (ju)   じょ (jo) 

(da)    (ji)    (zu)    (de)    (do)

ぢゃ (ja)   ぢゅ (ju)   ぢょ (jo) 

(ba)   (bi)     (bu)    (be)    (bo)

びゃ (bya)   びゅ (byu)   びょ (byo) 

*(pa)     (pi)     (pu)   (pe)    (po)  

ぴゃ (pya)   ぴゅ (pyu)   ぴょ (pyo)

Iklan